پایه دوازدهم

 

ازمون ترجمه درس 3 انساني 12

آزمون تستی درس اول عربی ۱۲ مشترک

آزمون درس (1) عربی(1۲) مشترک

آزمون درس 3دوازدهم مشترک

آزمون درس اول دوازدهم انسانی

آزمون درس دوم دوازدهم انسانی

آزمون درس سوم عربی دوازدهم مشترک

آزمون درسهای 1و2دوازدهم معارف

آزمون عربی درس یک و دو سوم انسانی

آزمون نوبت دوم دوازدهم انسانی

آزمون_20_نمره_ای_درس_اول_عربی_12(1)

آزمون_20_نمره_ای_درس_اول_عربی_12

آزمون_آغازین_عربی_دوازدهم_30تجربی

آزمون_پیشرفت_تحصیلی_عربی_دوازدهم

آزمون_پیشرفت_تحصیلی_عربی_دوازدهم_درس_1و_2

آزمون_پیشرفت_تحصیلی_عربی_دوازدهم_درس_1و_2

آزمون_درس_اول_عربی_دوازدهم_انسانی

آزمون_درس_دوم_عربی_دوازدهم_انسانی (2)

آزمون_درس_دوم_عربی_دوازدهم_انسانی

آزمون_شیبه_نهایی_دوازدهم_انسانی

آزمون_عربی_از_درسهای_3و4_دوازدهم

آزمون_عربی_زبان_قرآن3_گروه_الف_دروس (2)

آزمون_عربی_زبان_قرآن3_گروه_الف_دروس

آزمون_عربی_زبان_قرآن3_گروه_ب_د_الهی

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_انسانی (2)

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_انسانی(1)

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_انسانی(2)

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_انسانی

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_تجربی (2)

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_تجربی(1)

آزمون_نیم_سال_اوّل_دوازدهم_تجربی

امتحان درس4 و 5 دوازدهم انسانی

پایان ترم دوم عربی دوازدهم

پایان ترم عربی دوازدهم (2)

پایان ترم عربی دوازدهم

درس چهارم عربی دوازدهم 12

درس دوّم عربی دوازدهم 2

درس دوم وسوم عربی دوازدهم انسانی (2)

درس دوم وسوم عربی دوازدهم انسانی

درس سوم عربی 12.انسانی.خوشخو

درس_پنج_عربی_دوازدهم_عربی_برتر_دکتر

درس_چهار_عربی_دوازدهم_عربی_برتر

درس_سه_عربی_دوازدهم_عربی_برتر_دکتر

درس_یک_عربی_دوازدهم_عربی_برتر_دکتر

دفترچه سوال دوازدهم انسانی

دوازدهم انسانی نهایی دی 97

دوازدهم انسانی

دوازدهم تجربی نوبت اول

دوازدهم عمومی

دوازدهم معارف نوبت اول 2

سؤال عربی 12مشترک درس اوّل 2 (2)

سؤال عربی 12مشترک درس اوّل 2

سوال عربی دوازدهم درس1و2

سوال_نوبت_دوم_عربی_دوازدهم_انسانی

سوال_نوبت_دوم_عربی_نهایی_دوازدهم

سوالات تستی درس اول پایه دوازدهم

سوالات عربی دوازدهم انسانی عصر

عربی 12 تجربی و ریاضی درس 2 (2)

عربی 12 تجربی و ریاضی درس 2

عربی 12 مشترک. دی 97

عربی دوازدهم انسانی دیماه 97

عربی دوازدهم انسانی صبح

عربی دوازدهم انسانی

عربی دوازدهم تجربی نوبت 97 اول

عربی دوازدهم مشترک درس2

عربی_دوازدهم_انسانی_دیماه_97_ترم

عربی_دوازدهم_رشته_ریاضی_وتجربی_نهایی(1)

عربی_دوازدهم_رشته_ریاضی_وتجربی_نهایی(1)

عربی_دوازدهم_رشته_ریاضی_وتجربی_نهایی

عربی_دوازدهم_مشترک_ترم_اول_دیماه(1)

عربی_دوازدهم_مشترک_ترم_اول_دیماه

عربی_دوازدهم_مشترک_خرداد_۹۸_ـ_سازمان

عربی_دوازدهم_هنرستان_شماره2_محسنی

عربی12_نَهایی_عمومی،امجد_ابرام،خ98

مترادف_ها_و_متضادهای_عربی_دوازدهم

نوبت اول ریاضی - تجربی

نوبت_اول_دوازدهم_انسانی_کتا_براهنما

نوبت_اول_کتاب_راهنمای_دوازدهم_تجربی (2)

نوبت_اول_کتاب_راهنمای_دوازدهم_تجربی

نیم_سال_اوّل_دوازدهم_تجربی_وریاضی (2)

نیم_سال_اوّل_دوازدهم_تجربی_وریاضی