پایه یازدهم

 

عربی یازدهم انسانی دیماه 96

11 تجربی ریاضی پاکان

11تجربی ریاضی پاکان

11مشترک دیماه 97 (1)

20سوال_تستی_از_عربی_پایه_یازدهم

آزمون تستی درس سوم یازدهم معارف

آزمون درس 1 انسانی یازدهم

آزمون درس 1 یازدهم تجربی

009-آزمون درس 2 انسانی یازدهم (1)

آزمون درس 2 انسانی یازدهم

آزمون درس 2 تجربی یازدهم (1)

آزمون درس 2 تجربی یازدهم

آزمون درس 3 انسانی یازدهم

آزمون درس 3 تجربی یازدهم

آزمون درس 5 عربی 11 انسانی

آزمون درس 6 عربی 11تجربی

آزمون درس 6و5 عربی 11انساني

آزمون درس اول عربی یازدهم مشترك

آزمون درس سوم عربی یازدهم تجربي

آزمون عربی یازدهم مشترک خرداد97

آزمون عربی یازدهم مشترک دیماه 96

آزمون_عربی_پایه_یازدهم_خانم_آتشی

آزمون_عربی_یازدهم_تجربی_ریاضی_دیماه1

آزمون_میان_ترم_درس_1و2_تجربی_یازدهم

امتحان یازدهم تجربی

ترجمه جاخالی درس سوم 11مشترک

ترجمه درس 5و6و7 عربی 11 مشترک

ترم اول 11 فنی - Copy

تست درس 2 یازدهم مشترک

عربی 11دی97

خانم زارع ی - 11 ریاضی

خوشخو.عربی11 مشترک نوبت دوم .

درس اول یازدهم انسانی

درس یک و دو عربی 11 مشترک

دی 96 یازدهم سؤال

رضوان_ترم1عربی_یازدهم_انسانی96_Copy

سؤال عربی 11 انسانی نوبت اول

سوال عربی یازده انسانی درس دوم

سوال یازدهم تجربی نوبت دوم 97

سوالات یازدهم انسانی نوبت صبح

سؤالات_امتحانی_عربی_زبان_قرآن_2

سوالات_پایه_یازدهم_وابسته_به_دانشگاه

سوالات_تستی_عربی_یازدهم_تجربی_درس

سؤالات_عربی_11_مشترک_خردادماه_9۷(1)

سؤالات_عربی_11_مشترک_خردادماه_9۷(2)

سؤالات_عربی_11_مشترک_خردادماه_9۷

طرح درس 5 عربی یازدهم مشترک

طرح درس 6 عربی یازدهم مشترک 96

طرح_درس_سالانه_عربي_11_انسانی_خوشخو

طرح_درس_سالانه_عربي_11_تجربی_و_ریاضی